Staff

Dr. Shinji Deguchi  (Professor)

Dr. Daiki Matsunaga (Associate Professor)

Dr. Shuichiro Fukushima (Assistant Professor)

Dr. Kana Furukawa (Invited Assistant Professor, R3 Institute for Newly-Emerging Science Design, Osaka University)

Dr. Kentaro Noi (Invited Assistant Professor, Tokyo University of Agriculture and Technology)

Dr. Sachiko Fujiwara (Invited Assistant Professor, National Institute for Physiological Sciences)

Dr. Takumi Saito (Invited Researcher, Tohoku University, Yale University)

Tsukasa Inoue (Technician)

Graduate Students

Hirotaka Koyama (D3)

Honghan Li (D2, JSPS Research Fellowship DC1)

Pirawan Chantachotikul (D2)

Shihang Ding (D1)

Rosario Ibáñez Prat (D1)

Taiga Kanao (M2)

Taisei Kanamaru (M2)

Genki Kinoshita (M2)

Natsuki Saito (M2)

Haruki Nishimura (M2)

Haruto Higashi (M2)

Ryoga Fujita (M2)

Yohei Okabe (M1)

Fumiya Tokoro (M1)

Kyohei Hamanaka (M1)

Yutaro Fujihara (M1)

Eiji Matsumoto (M1)

Yusuke Yamase (M1)

Ryo Yoshioka (M1)

Undergraduate Students

Yuta Kobayashi

Ryo Tanaka

Outa Nakashima

Chihiro Noriyuki

Nozomi Hasegawa

Sota Hamaguchi

Chiyu Maeda

Harumi Minobe

Alumni