Staff

Dr. Shinji Deguchi  (Professor)

Dr. Tsubasa S. Matsui (Associate Professor)

Dr. Shuichiro Fukushima (Assistant Professor)

Dr. Daiki Matsunaga (Assistant Professor)

Dr. Sachiko Fujiwara (Postdoc, JSPS PD)

Yoshiyuki Sakaguchi (Technical Staff)

Rie Taniguchi (Technician)

Invited Staff

Dr. Takeshi Yasui (Invited Professor)

Dr. Syuuko Yokoyama (Invited Researcher)

Dr. Takeo Minamikawa(Invited Researcher)

Graduate Students

Kang Na (D1)

Hirotaka Koyama (D1)

Shota Fukuda (M2)

Ken Unegauchi (M2)

Kouhei Yoshimoto (M2)

Foncham Jermia Nehwa (M1)

Hiroki Aosaki (M1)

Takuma Kawai (M1)

Tatsuki Okamoto (M1)

Takumi Saito (M1)

Ryouki Yamanaka (M1)

Undergraduate Students

Takumi Chodo (B4)

Tetsuya Hattori (B4)

Naoki Kagawa (B4)

Koichiro Mori (B4)

Gaku Motoori (B4)

Hiroto Oono (B4)

Katsumasa Segawa (B4)

Shogo Takeuchi (B4)