Staff

Dr. Shinji Deguchi  (Professor)

Dr. Tsubasa S. Matsui (Associate Professor)

Dr. Shuichiro Fukushima (Assistant Professor)

Dr. Sachiko Fujiwara (Postdoc, JSPS PD)

Yoshiyuki Sakaguchi (Technical Staff)

Rie Taniguchi (Technician)

Invited Staff

Dr. Mamoru Hashimoto (Invited Professor)

Dr. Takeshi Yasui (Invited Professor)

Dr. Syuuko Yokoyama (Invited Researcher)

Dr. Takeo Minamikawa(Invited Researcher)

Graduate Students

Kang Na (D1)

Keigo Hirose (M2)

Masaya Tokunaga (M2)

Shota Fukuda (M1)

Ken Unegauchi (M1)

Kouhei Yoshimoto (M1)

Undergraduate Students

Hiroki Aosaki (B4)

Takuma Kawai (B4)

Sou Miura (B4)

Wataru Murayama (B4)

Sinpei Niiyama (B4)

Tatsuki Okamoto (B4)

Shunsuke Takafuji (B4)

Tatsuki Watanabe (B4)